Цифровая платформа
для населения и бизнеса
loading... - пользователей платформы

Kezekte.kz веб-порталын
пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі

1. Келісімнің мәні

Осы «Кезекте тұрғандарды есепке алудың бірыңғай ұлттық жүйесі» ақпараттық жүйесі Kezekte.kz веб-порталын (бұдан әрі - Портал) пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылу шарты болып табылады және «Кезекте тұрғандарды есепке алудың бірыңғай ұлттық жүйесі» ақпараттық жүйесінің және оның Kezekte.kz веб-порталының әзірлеушісі және иесі болып табылатын «Concordia group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Оператор) мен Порталды пайдаланушы (бұдан әрі - Пайдаланушы), бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатындар, арасындағы өзара қатынастарды реттеуге арналған.
Пайдаланушы Порталда тіркелген және оның және/немесе Оператордың қызметтерін пайдаланатын кез келген жеке (жеке кәсіпкер) немесе заңды тұлға болып табылады.
Осы Келісім жария офертасы болып табылады. Порталға және оның ақпараттық сервистеріне (бұдан әрі – сервистер) қол жеткізе отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің барлық шарттарына қосылған және қабылдаған болып есептеледі.

2. Жалпы ережелер

2.1. Портал «Кезекте тұрғандарды есепке алудың бірыңғай ұлттық жүйесі» ақпараттық жүйесімен байланысты Оператордың ақпараттық және интерактивті қызметтерін алу үшін бірыңғай қол жеткізу нүктесі болып табылады.

2.2. Порталда тіркелу және оны пайдалану Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және сақтаған жағдайда жүзеге асырылады. Порталға кіре отырып, оның сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы сол арқылы осы Келісімнің шарттарымен және ережелерімен келіседі. Порталда тіркелу тегін және ерікті болып табылады.

2.3. Келісім шарттары, егер Порталға қол жеткізу Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жүзеге асырылса, сондай-ақ егер қол жеткізу Порталдың ашылуына әкелетін сілтеме бойынша жүзеге асырылса да қолданылады. Порталды әкімшілендіруді Оператор жүргізеді, оның ішінде Порталда ақпарат орналастыруды және алмасуды жүзеге асыруға уәкілетті.

2.4. Осы Келісімді Оператор қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгерте алады.

2.5. Пайдаланушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда ол Порталға және оның сервистеріне кіруден бас тартуға және Портал мен оның сервистерін пайдалануды тоқтатуға құқылы.

2.6. Осы Келісімге қол қоя отырып, Пайдаланушы өзінің дербес деректерін, коммерциялық, салық құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпия мен ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, түсіріп алуға және пайдалануға жазбаша келісім береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператор:

3.1.1. Пайдаланушының енгізілген деректерінің дұрыстығын, оның ішінде мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға жүгіну жолымен тексеру қажет болған жағдайда;

3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден бас тарту, Пайдаланушының есептік жазбасын жою немесе бұғаттау жағдайда;

3.1.3. осы Келісімнің 4-тармағының 4.6, 4.7 және 4.8-тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Пайдаланушыға Порталға қол жеткізуді беруді тоқтатуға;

3.1.4. Пайдаланушыға ақпараттық сипаттағы хабарламаны SMS-хабарламалар және/немесе PUSH-хабарламалар форматында жіберуге;

3.1.5. Пайдаланушының сенімді тұлғасы ретінде оның жеке деректерін (коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді) алу үшін, оның ішінде жеке деректерге қол жеткізуді бақылаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес сервистерін пайдалана отырып, қауіпсіздік токенін алуға құқылы.

3.2. Пайдаланушы:

3.2.1. Порталды пайдалану бөлігінде Оператордан консультациялық және практикалық көмек алуға;

3.2.2. қызметтер/сервистерге ақы төлеу үшін Порталдағы жеке шотыңыздың балансын толтыруға құқылы.

3.3. Оператор:

3.3.1. Порталдың және оның сервистерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

3.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты (дербес деректерді) таратпауға міндетті.

3.4. Пайдаланушы:

3.4.1. Портал қызметтерін және оның сервистерін алу үшін:

1) ЖСН (жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін) немесе БСН (заңды тұлғалар үшін) болуы;

2) тіркелу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген қолданыстағы электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі - ЭЦҚ) болуы;

3) тіркелу рәсімінен өтуі.

3.4.2. Операторға Порталда тіркелу нысанында немесе оның сервистерін пайдалану кезінде ұсынылатын тармақтар бойынша нақты және толық ақпарат беруге;

3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын, оның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы нормаларды, сондай-ақ Порталдың және оның сервистерінің қалыпты жұмысын бұзуға әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін кез келген іс-қимылдарды бұзушы ретінде қаралуы мүмкін іс-әрекеттер жасамауға;

3.4.4. Порталда және оның сервистерінде Пайдаланушының пікірлері мен өзге де жазбаларының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларына қайшы келуіне жол бермеуге;

3.4.5. Порталда жұмыс істеген кезде өзін басқа тұлға ретінде көрсетпеу, құрамында вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету бар материалдарды пайдаланбау, ақпарат тасығыштарда қолжетімділік парольдерін жазбау, алынған қолжетімділік идентификаторларын үшінші тұлғаларға бермеу, өзінің ЭЦҚ пайдалануға;

3.4.6. Порталды және Порталда алынған ақпаратты терроризм, экстремизм, ұлтаралық алауыздықты қоздыру мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мақсаттарда пайдаланбауға міндетті.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Келісім тараптарының барлығына немесе біреуіне зиян келтіруге әкеп соққан осы Келісімнің шарттары бұзылған жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Оператор Операторға байланысты емес себептер бойынша немесе Порталға және оның сервистеріне қызмет көрсету бойынша жоспарлы немесе жоспардан тыс іс-шаралар жүргізілген жағдайда туындаған Портал мен оның сервистерінің жұмысындағы техникалық уақытша іркілістер мен үзілістер үшін жауапты болмайды.

4.3. Оператор байланыс желілерінің жұмысындағы уақытша іркілістер мен үзілістерге, өзге де ұқсас іркілістерге, сондай-ақ Пайдаланушы Порталға және оның сервистеріне қол жеткізуді жүзеге асыратын компьютердің, мобильді байланыс құрылғысының ақаулары үшін жауапты болмайды.

4.4. Оператор басқа Пайдаланушылардың және Портал мен оның сервистерінің кез келген басқа қатысушыларының әрекеттері үшін Пайдаланушы алдында жауап бермейді.

4.5. Оператор жоғалған пайданы, пайдаланудан келтірілген залалды, деректердің жоғалуын немесе басқа да материалдық емес шығындарды, беделге нұқсан келтіруді және одан туындайтын өзге де залалды қоса алғанда, кез келген тікелей, жанама залал үшін жауапты болмайды:

1) Пайдаланушылардың Порталды және оның сервистерін пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі;

2) Оператордың келісім шарттарын өзгертуі.

4.6. Пайдаланушы Порталда тіркелу кезінде ұсынылатын деректердің дұрыстығына, сондай-ақ Порталды пайдалану процесінде деректерді уақтылы жаңартпағаны және түзетпегені үшін толық жауапты болады.

4.7. Пайдаланушы Оператормен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін толық жауапты болады. Мұндай бұзушылықтар туындаған жағдайда (Оператормен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамау не тиісінше орындамау) Оператор Пайдаланушыға Порталға қолжетімділік беруді тоқтатуға құқылы

4.8. Пайдаланушы өзі туралы анық емес мәліметтерді беру, сондай-ақ Порталда тіркеуге және оның сервистерін пайдалануға байланысты өз деректері мен ЭЦҚ-ны үшінші тұлғаларға бергені үшін туындаған барлық тәуекелдер мен ықтимал залалды өзіне алады.

5. Басқа

5.1. Портал және/немесе Оператор Пайдаланушыға басқа келісімдермен реттелетін ақылы негізде қосымша қызметтер көрсету құқығын өзіне қалдырады.

5.2. Осы Келісім Пайдаланушыны Порталда тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және үш жыл қолданылады. Үш жыл өткеннен кейін осы Келісім жаңа мерзімге жасалады.

Мен ережелер мен шарттармен таныстым және оларды сол күйінде қабылдаймын, соның ішінде Келісімге кейіннен енгізілген барлық өзгерістермен және толықтырулармен.

Пайдаланушының ЭЦҚ деректері.

Пайдаланушының ЭЦҚ-мен қол қою күні мен уақыты.

Типовое пользовательское соглашение
о правах использования веб-портала Kezekte.kz

1. Предмет Соглашения

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) о правах использования веб-портала информационной системы «Единая национальная система учета очередников» Kezekte.kz (далее - Портал) является договором присоединения в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и предназначено для урегулирования взаимоотношений между Товариществом с ограниченной ответственностью «Concordia group» (далее – Оператор), являющимся разработчиком и владельцем информационной системы «Единая национальная система учета очередников» и ее веб-портала Kezekte.kz, и Пользователем Портала (далее - Пользователь), далее совместно именуемыми «Стороны».
Пользователем является любое физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, зарегистрировавшееся на Портале и пользующееся его услугами и/или услугами Оператора.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Порталу и его информационным сервисам (далее – сервисы), Пользователь считается присоединившимся и принявшим все условия настоящего Соглашения.

2. Общие положения

2.1. Портал является единой точкой доступа для получения информационных и интерактивных услуг Оператора, связанных с информационной системой «Единая национальная система учета очередников».

2.2. Регистрация на Портале и его использование осуществляются при условии принятия и соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения. Посещая данный Портал и используя его сервисы, Пользователь тем самым соглашается с условиями и положениями настоящего Соглашения. Регистрация на Портале является бесплатной и добровольной.

2.3. Условия Соглашения применяются даже в том случае, если доступ к Порталу осуществляется за пределами Республики Казахстан, а также, если доступ осуществляется по ссылке, которая ведёт к открытию Портала. Администрирование Портала производится Оператором, уполномоченным в том числе осуществлять размещение и обмен информацией на Портале.

2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено Оператором без какого-либо специального уведомления.

2.5. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он вправе отказаться от доступа к Порталу и его сервисам и прекратить использование Портала и его сервисов.

2.6. Подписывая настоящее Соглашение, Пользователь тем самым дает письменное согласие на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование его персональных данных, коммерческой, налоговой тайны и иной охраняемой законом тайны и информации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Оператор вправе:

3.1.1. в случае необходимости проверять достоверность введенных данных Пользователя, в том числе путем обращения в государственные органы и иные организации;

3.1.2. в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения отказать в регистрации Пользователя, удалить или блокировать учетную запись Пользователя;

3.1.3. прекратить предоставление доступа Пользователю к Порталу по основаниям, предусмотренным в пунктах 4.6, 4.7 и 4.8 раздела 4 настоящего Соглашения;

3.1.4. направлять Пользователю уведомления информационного характера в формате SMS-сообщений и/или PUSH-уведомлений;

3.1.5. получать в качестве доверенного лица Пользователя токен безопасности для получения его персональных данных (сведений, составляющих коммерческую тайну), в том числе с использованием государственного и негосударственных сервисов контроля доступа к персональным данным.

3.2. Пользователь вправе:

3.2.1. получать консультационную и практическую помощь от Оператора, в части пользования Порталом;

3.2.2. пополнять баланс своего лицевого счета на Портале для оплаты услуг/сервисов.

3.3. Оператор обязан:

3.3.1. обеспечить функционирование Портала и его сервисов;

3.3.2. не распространять личную информацию о Пользователе (персональные данные), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.4. Пользователь обязан:

3.4.1. для получения услуг Портала и его сервисов:

1) иметь ИИН (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или БИН (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

2) на момент регистрации иметь действующую электронную цифровую подпись (далее - ЭЦП), выданную Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;

3) пройти процедуру регистрации.

3.4.2. предоставить Оператору точную и полную информацию по пунктам, предлагаемым в форме регистрации на Портале или при использовании его сервисов;

3.4.3. не предпринимать действия, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательство Республики Казахстан или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любые действия, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Портала и его сервисов;

3.4.4. не допускать противоречия комментариев и иных записей Пользователя на Портале и его сервисах требованиям законодательства Республики Казахстан и общепринятым нормам морали и нравственности;

3.4.5. при работе на Портале не выдавать себя за другое лицо, не использовать материалы, содержащие вирусы или другое вредоносное программное обеспечение, не записывать пароли доступа на носителях информации, не передавать полученные идентификаторы доступа третьим лицам, использовать собственную ЭЦП;

3.4.6. не использовать Портал и полученную на Портале информацию в целях терроризма, экстремизма, разжигания межнациональной розни и иных запрещенных законодательством Республики Казахстан целях.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, повлекшего причинение вреда всем или одной из Сторон Соглашения, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. Оператор не несет ответственность за технические временные сбои и перерывы в работе Портала и его сервисов, возникшие по независящим от Оператора причинам, или в случае проведения плановых или внеплановых мероприятий по обслуживанию Портала и его сервисов.

4.3. Оператор не несет ответственность за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, мобильного устройства связи, с которого Пользователь осуществляет доступ к Порталу и его сервисам.

4.4. Оператор не несет ответственность перед Пользователем за действия других Пользователей и любых других участников Портала и его сервисов.

4.5. Оператор не несет ответственность за любой прямой, косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, ущерб от использования, потерю данных или какие-либо другие нематериальные потери, ущерб репутации и иной ущерб Пользователя, возникающий вследствие:

1) пользования или невозможности пользования Порталом и его сервисами Пользователями;

2) изменения условий Соглашения Оператором.

4.6. Пользователь несет полную ответственность за достоверность предоставляемых данных при регистрации на Портале, а также за несвоевременное обновление и корректировку данных в процессе использования Портала.

4.7. Пользователь несет полную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по иным договорам, заключенным с Оператором. В случае возникновения таких нарушений (неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по иным договорам, заключенным с Оператором), Оператор вправе прекратить предоставление Пользователю доступа к Порталу.

4.8. Пользователь принимает на себя все риски и возможный ущерб, возникший в результате предоставления им недостоверных сведений о себе, а также за передачу собственных данных и ЭЦП третьим лицам, связанные с регистрацией на Портале и использованием его сервисов.

5. Прочее

5.1. Портал и/или Оператор оставляют за собой право оказывать дополнительные услуги Пользователю на платной основе, которые будут регулироваться другими соглашениями.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователя на Портале и действует три года. По истечении трех лет настоящее Соглашение заключается на новый срок.

Я ознакомился с настоящим Соглашением и принимаю его как есть, в том числе все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Соглашение.

Данные из ЭЦП пользователя;

Дата и время подписания с ЭЦП пользователя.

Главная

Гранты

Жилье

Войти

Меню