Сандық платформа
халық пен бизнес үшін
loading... - платформа пайдаланушылары

Веб-портал kezekte.kz құпиялылық саясаты

1 -тарау . Жалпы ережелер

1. Осы Веб-портал kezekte.kz құпиялылық саясаты (бұдан әрі - Саясат) барлық пайдаланушылар домен атауы https://kezekte.kz/ орналасқан, веб-портал Kezekte.kz (бұдан әрі – Kezekte) қолдану кезінде ұсынған ақпаратқа қатысты қолданыста болады.

2. Kezekte пайдаланушысы, Kezekte пайдалануға бағытталған барлық іс-қимылдарды жүзеге асыра отырып, Саясаттың барлық талаптарын толық қабылдайды және Саясатта сипатталған мақсаттар үшін ұсынылатын деректерді өңдеуге өз еркімен келіседі.

3. Егер Пайдаланушы Саясатпен келіспеген жағдайында, онда ол Kezekte пайдаланудан бас тартуы тиіс.

2 -тарау . Пайдаланушы ның ақпаратын жинау және/немесе өңдеу

4. Осы Саясатта жеке деректерді өңдеу дегеніміз:

- деректер жинау,

– оларды жүйелеу,

– жинақтау,

– көшіру,

– сақтау,

– редакциялау (жаңарту, өзгерту),

– пайдалану,

– иесіздендіру,

- блоктау,

– Қазақстанның қолданыстағы заңнамасында көзделген деректерді жою және өзге де өңдеу түрлері.

5. Kezekte пайдалану келесі пайдаланушы туралы ақпаратын өңдеуге пайдаланушының сөзсіз келісімін білдіреді:

1) жеке деректер.

Бағдарламалық өнімдерін және/немесе сервистерін пайдалану кезінде, Kezekte келесі деректерін қосқанда, бірақ шектемей жинауы және өңдеуі мүмкін: пайдаланушының ЖСН/БСН, пайдаланушының ТАӘ, ұялы телефон нөмірі, туылған күні және/немесе жылы, электрондық пошта мекенжайы, IP-мекен-жайы, қол жеткізу іске асырылатын мобильдік құрылғы туралы мәліметтер, бағдарламалық өнімдерден және/немесе сервистерден кіріп-шығулар күні мен уақыты, операциялық жүйенің нұсқасы, құрылғының бірегей сәйкестендіргіштері.

Жеке деректер тек қана келесі мақсаттар үшін жиналады:

– пайдаланушыны сәйкестендіру;

– пайдаланушыға дербестендіру қызметтерін ұсыну;

– пайдаланушымен байланыс, соның ішінде Kezekte пайдалануға қатысты хабарламаларын, ұсынымдар мен ақпаратын жөнелту, қызметтер көрсету, сондай-ақ пайдаланушының сұрау салуларын өңдеу;

6. Пайдаланушы Kezekte пайдалану кезінде деректермен байланысты барлық іс-қимылдар үшін толық жауапкершілікке жауапты болады. Деректерді берген соң, олардың иеленушісі пайдаланушы қалады.
Деректерді өңдеу мақсатына сәйкес, олар қажетті мерзімінен аспайтын сақталады, бұл ретте пайдаланушы кез келген уақытта деректерді жоюын сұрай алады.

3-тарау. Пайдаланушылардың ақпаратын үшінші тұлғаларға ұсыну

7. Кейбір жағдайларда, Kezekte өнімдер мен қызметтерді ұсыну үшін Kezekte иеленушісімен ынтымақтасушы стратегиялық серіктестерге белгілі бір жеке деректерді ұсына алады. Kezekte иеленушісі тек қана талап етілетін қызметті ұсыну немесе қажетті транзакцияны өткізу үшін қажетті жеке деректердің көлемін ұсынады. Стратегиялық серіктестер осы Саясаттың талаптарын қабылдауға міндеттенеді.
Ақпарат маркетингтік мақсаттар үшін үшінші тұлғаларға ұсынылмайды.

8. Жеке деректерді пайдалану үшін Kezekte жеке деректерді өңдеуге пайдаланушының Келісімін сұрайды.

Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер мен тәртібі бойынша ғана берілуі мүмкін.

4 -тарау . Ақпараттың құпиялылығын сақтау үшін пайдаланылатын қауіпсіздік шаралары

9. Kezekte-да заманауи технологиялар мен ішкі процедуралар бар және ақпаратты сыртқы араласудан, ақпаратқа қол жеткізуге рұқсатсыз әрекеттерден, өзгерістерден, бұрмалаушылықтарды анықтаудан және/немесе электрондық құжаттардың мазмұнын өзгерткеннен, ақпаратты ашудан немесе бұзудан қорғауға бағытталған барлық іс-шараларды жүзеге асырады.

10. Пайдаланушы электрондық цифрлық қолтаңбаны үшінші тұлғаларға бермеуге, өз есепке алу жазбасының деректерін теру кезінде жария етпеуге, бермеуге және жасырмауға міндетті. Барынша қорғанысты қамтамасыз ету үшін вирусқа қарсы бағдарламаларды қолдану және уақытында жаңарту ұсынылады. Осы ұсынымдарды пайдаланушының сақтауы, берілген ақпараттың барынша қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ электрондық цифрлық қолтаңбаны қолданумен, соның ішінде Интернет арқылы операцияларын жасау кезінде мүмкін болатын тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді.

11. Құпиялылық ақпаратын пайдалану «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» ҚР-ның Заңымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

12. Егер пайдаланушының деректері тиісінше емес түрінде қол жеткізілген немесе ашылған жағдайында, онда Kezekte пайдаланушыға кез-келген қолжетімді жолмен хабарлауға міндетті.

5 -тарау . Өзге де ережелер

13. Kezekteң пайдаланушысы өзінің бастапқы деректерін MS Excel пішімінде алу мүмкіндігіне ие.

14. Пайдаланушының сұрау салуы бойынша Kezekte кез келген сәйкестендіру ақпаратын алып тастауға міндеттенеді, бірақ Kezekte бұрын жасалған кез-келген резервтік көшірмелерден ақпаратты жоюға міндетті емес.

15. Компания Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтыруларды жариялау арқылы немесе Kezekte-да жаңа редакциясымен біржақты тәртіпте өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы. Өзгерістер жарияланған соң дереу күшіне енеді, сондықтан Kezekte үнемі қарап тұру ұсынылады.

16. Kezekte иеленушісі өзгерген жағдайда пайдаланушылар кез-келген қолжетімді тәсілмен хабарланады. Жаңа Kezekte иеленушісі осы Саясатты пайдаланушыларға қатысты сақтауға міндеттенеді.

Байланыс

Сіз Құпиялылық саясатына қатысты мәселелер бойынша хабарласу үшін төменде орналасқан байланысын пайдалануыңызға болады.

Мекенжайы:

Қазақстан, 010000

Астана қ., Иманов көшесі 7, кв. 6

Тел.: +7 (7172) 95-43-92

info@kezekte.kz


Kezekte.kz web-portal Privacy Policy

Chapter 1. General Provisions

1. This Privacy Policy of the Kezekte.kz web portal (hereinafter the Policy) applies to all information provided by users of the Kezekte.kz web portal (hereinafter referred to as Kezekte) located on the domain name https://kezekte.kz/.

2. User of Kezekte, carrying out all actions aimed at using Kezekte, accepts in full all the terms of the Policy and expresses its voluntary consent to the processing of the data provided for the purposes described in the Policy.

3. If the user does not agree with the Policy, he is obliged to refuse to use Kezekte.

Chapter 2. Collection and / or Processing of User Information

4. The processing of personal data in this Policy means:

– data collection;

– their systematization;

– accumulation;

– copying;

– storage;

– editing;

– use;

– depersonalization;

– blocking;

– destruction and other types of data processing stipulated by the current legislation of Kazakhstan.

5. Using Kezekte means the user's unconditional consent to the processing of the following information about the user:

1) personal data.

While using software products and / or services, Kezekte may collect and process the following personal data, including but not limited to: user IIN / BIN, user’s full name, mobile phone number, date and / or year of birth, email address, IP address, information about the mobile device from which access is made, date and time of visits from software products and / or services, operating system version, unique device identifiers.

Personal data is collected for the following purposes:

– user identification;

– providing user personalized services;

– communication with the user, including sending notifications, offers and information regarding the use of Kezekte, the provision of services, as well as the processing of requests from the user;

6. The user is solely responsible for all activities related to the data when using Kezekte. The user remains the owner of the data after their transferring. The data is stored for a period of no more than is necessary in accordance with the purpose of their processing, and the user can request at any time to delete the data.

Chapter 3. Providing user information to third parties

7. In some cases, Kezekte may provide certain personal data to strategic partners cooperating with the owner of Kezekte to provide products and services. The owner of Kezekte provides the amount of personal data needed only to provide the required service or to carry out the necessary transaction. Strategic partners pledge to accept the terms of this Policy. Information is not provided to third parties for their marketing purposes.

8. To use personal data Kezekte requests the user's consent to the processing of personal data.

The user's personal data may be transferred at the request of the authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan only on the grounds and in the manner established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 4. Security Measures Used to Keep Information Confidential

9. Kezekte has modern technologies and internal procedures and carries out all actions aimed at protecting information from outside interference, unauthorized attempts to access information, change, detect the presence of distortions and / or changes in the content of electronic documents, disclosure or destruction.

10. The user is obliged not to disclose, not to provide and hide the data of his account when typing, not to transfer the electronic digital signature to third parties. It is recommended to use and timely update antivirus programs to ensure maximum protection. Compliance with these recommendations by the user will ensure maximum safety of the information provided, as well as reduce potential risks when performing transactions using an electronic digital signature, including via the Internet.

11. The use of confidential information is governed by the Law of personal data and their protection of the Republic of Kazakhstan, as well as the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

12. In the event that user data was improperly accessed or disclosed, Kezekte is obliged to notify the user in any way possible.

Chapter 5. Other provisions

13. User Kezekte has the ability to obtain their source data in MS Excel.

14. At the request of the user, Kezekte undertakes to remove any identification information, however Kezekte does not undertake to delete information from any backup copies created earlier.

15. The company has the right to make changes and / or additions to the Policy unilaterally, with the publication of changes and / or additions, or in a new edition on Kezekte. Changes take effect immediately after publication, so it is recommended to regularly review Kezekte.

16. In the event of a change in the owner of Kezekte, users will be notified in any way possible. The new Kezekte owner undertakes to comply with this User Policy.

Contacts

You can use the contacts below to contact us about Privacy Policy.

Address:

7 Imanov street, APT 6

Astana, 010000

Kazakhstan

Tel.: +7 (7172) 95-43-92

info@kezekte.kz

Главная

Гранты

Жилье

Войти

Меню